De Comboklas


OMG WHERE IS THE PICTURE

De Comboklas is een leermethode voor muzikale basisvorming, bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar. In de Comboklas leren kinderen op een autonome en creatieve wijze met muziek omgaan. Het verwerven van muzikale kennis en vaardigheid staat zodoende in dienst van het vermogen jezelf op een zo persoonlijk mogelijke manier muzikaal te uiten.

Drie Pijlers


De Comboklas is gebaseerd op een drietal principes:

1. Inzichtelijk en daardoor verdiepend leren

Leerlingen doen hun muzikale kennis en vaardigheid niet op enkel door instructies op te volgen. Ze moeten ook begrijpen waartoe informatie en handelingen dienen, m.a.w. deze in de juiste context weten te plaatsen. Slechts zo leren ze om kennis en vaardigheid doelgericht toe te passen

2. Samenwerkend leren

Niet voor niets vormt de afbeelding van een menselijke kring het logo van Stichting MuzieKlas. Het maken van onderlinge verbinding en deze tijdens het leren ook in stand weten te houden is een wezenlijk leerelement. Leren met elkaar, van elkaar en voor elkaar is dan ook het devies van elke les.

3. Leren in een rijke leeromgeving

De Comboklas kent een setting waarbij sprake is van diversiteit in zowel leermiddelen als leeractiviteiten. Een dergelijke leeromgeving moet borg staan voor zowel een actieve en gemotiveerde leerhouding als een veelzijdige muzikale ontwikkeling.

Vormgeving


OMG WHERE IS THE PICTURE>

De leeractiviteiten spelen zich af rond een bewust en zorgvuldig samengesteld instrumentarium, bestaande uit vier secties, t.w. keyboards, staafspelen, gitaren en handpercussie/drums. Tijdens de les wordt telkens van plaats gewisseld, zodat de leerlingen gelijkmatig vaardigheid opdoen in het bespelen van alle typen instrumenten.

Alle muziek, gebruikt voor de oefeningen, spelvormen en speelstukken waarmee de methode is opgebouwd, is speciaal voor dit doel gecomponeerd. Niet alleen faciliteert dit een optimale aansluiting bij het beginniveau van leerlingen, maar maakt het ook mogelijk om het steeds complexer worden van de leerstof geleidelijk te laten verlopen. Voorts heeft origineel materiaal tot voordeel dat er vanaf het begin d.m.v. samenspel overtuigende resultaten kunnen worden bereikt, hetgeen van belang is voor het motiveren van leerlingen.


OMG WHERE IS THE PICTURE

Een in het oog springend kenmerk van het lesmateriaal is het vermijden van het notenschrift in het primaire leerstadium. Uitgaande van het principe dat muzieknotatie moet dienen als hulpmiddel kan het notenschrift deze functie voor beginnende leerlingen niet vervullen. Daarvoor is het immers te ingewikkeld en bovendien te abstract. Zodoende maken leerlingen in aanvang gebruik van een notatiesysteem dat ze zonder omhaal kunnen toepassen.

Pedagogische Context

Het soort leren zoals dat in de Comboklas plaatsvindt sluit aan bij een opvoeding c.q. opleiding waarbij kinderen leren zich te verhouden tot hun fysieke omgeving. Menselijke eigenschappen als sensitiviteit, gemeenschapszin en het vermogen om zelfstandig te kunnen denken en handelen maken hiervan deel uit.

Martin Boere

OMG WHERE IS THE PICTURE

Rotterdam 1957; Schoolmuziek MO-B Rotterdams Conservatorium (dipl. ’81); getrouwd, 2 kinderen; woonachtig in Nijmegen; gewerkt in basis- en voortgezet onderwijs.

Gids

In de Comboklasgids zijn o.a. voorbeelden te vinden van lesmaterialen uit de verschillende delen van de methode, welke worden voorzien van een toelichting. Verder bevat de gids informatie over het gebruik van muziekinstrumentarium alsook over de leerdoelen die aan de methode ten grondslag liggen.


Missing Picture
Gids